Gedegen begrijpelijk  Fiscaal advies

De Rijlst 8 - 0002

vml. Landbouwschool                                     

 Telefoon en bedrijfswhatsapp                                 

 Mobiel                                                              

 Handelsregister                                                 

Van Boekhouder naar Boekmeester Fiscaal advies voor de kleinere ondernemer VIA de Adviseur : 06-526 446 99
hoofdpagina Over ons diensten nieuws contact disclaimer

 8521 NH  Sint Nicolaasga

 hoofdingang links

 0513-434003   

 06-52644699/06-55372772

 01063639

Inloggen voor

belastingaangifte

en accordering

Horizontaal Toezicht

integer en ethisch handelen


Alle rekenbladen, checklisten en werkschema’s ten spijt: de adviseur moet de wil hebben om het allemaal juist te willen afhandelen en zich op geen enkele manier daar van laten afpraten. Iemand die over een intrinsieke betrouwbaarheid beschikt, en daarnaast “staat” voor zijn zaak, geen “dubbele agenda” hanteert en geen emoties veinst, wordt een integer persoon genoemd volgens Wikipedia. Het zit niet zover van ethiek, waarbij het gaat over een kritische bezinning over het eigen juiste handelen.


De eigen aangiften van HT kantoren kunnen nooit onder HT te worden ingeleverd: u mag dan integer zijn, maar ethisch is het niet te verantwoorden. Als u dat niet snapt moet u wellicht niet meedoen aan Horizontaal Toezicht. Het is natuurlijk wel zo dat de Belastingdienst niet snel de aangifte van een HT adviseur zal moeten corrigeren, want anders is er toch iets mis met uw integriteit...

Voor NOAB- en RB-leden is integer handelen verplicht op grond van gedrag- en beroepsregels. Ditzelfde geldt ook voor vrijwel alle andere beroepsorganisaties als NBA (de accountants, vroeger via NIVRA en NOvAA). Het kan dan allemaal in gedrag- en beroepsregels zijn opgenomen: elke keer blijkt weer dat het niet te omschrijven is.

Diverse bankiers, maar ook accountants van enkele beurs-genoteerde ondernemingen vinden en vonden dat ze heel integer en ethisch hebben gehandeld....  

correct en precies handelen


Met alleen integriteit bent u er niet: u moet de aangiften ook correct en precies verzorgen en dit kunnen bewijzen. U beschikt normaal wel over voldoende professionaliteit en deskundigheid als u zich bij een koepelorganisatie heeft aangesloten, maar vaak ontbreekt de uniformiteit om dat ook te kunnen bewijzen.


Voor correct en precies handelen kunnen en zullen juist werkwijzen, handboeken en checklisten zeer behulpzaam blijken te zijn. Uiteraard is hier ook sprake van persoonlijke instelling, maar om het controleerbaar te houden zijn registratie en vaste werkwijzen noodzakelijk. Het staat natuurlijk buiten discussie dat er een kantoor-organisatie moet zijn, die voorziet in interne controle op alle werkzaamheden.


Die interne controle krijgt bij Horizontaal Toezicht ook een externe variant. Van elke HT deelnemer moeten de aangiften tot in detail kunnen worden verantwoord door het HT kantoor en de Belastingdienst gaat ook controleren of dit zo is: het METAtoezicht. In de praktijk hebben we het dan over gevolgde procedure’s, geregistreerde opmerkingen en uiteraard kopieën van belangrijke stukken. Kortom complete dossiers.


Hoe en waar dit is opgeslagen is niet zo van belang, maar ook hier geldt: standaardiseren levert voordelen op.


Vaak zitten de checklisten en werkwijzen al verwerkt in diverse (hulp-)programma’s. Wilt u het allemaal wat simpeler houden, dan komen wij om de hoek met onze excel oplossingen. Het geeft u een richting, naast wat uw koepelorganisatie wellicht al aanbiedt.

 meer belasting betalen: onzin is het niet helemaal


Nu we het -als HT kantoor- zo duidelijk op een akkoordje gooien met de Belastingdienst is de gedachte dat we nu eigenlijk in de plaats komen van de Belastingdienst en een (ook nog) door de klant betaalde belastingambtenaar zijn geworden en dus niet het maximale eruit halen, wel een logische gedachte. Als de gedachte overheerst dat we met de klant de meest voordelige situatie moeten uitnutten en daarbij ons niet moeten storen aan de wet (ontduiking), dan klopt dit wel.


De klant is degene die ons betaalt en de loyaliteit zal in eerste instantie altijd bij die klant blijven en horen te blijven, maar de wet is de wet. Daar mogen we in meedenken maar ontduiken kan niet en nooit. Ontwijking soms wel, maar daar discussieren we dan over. Maatschappelijk wordt dat meer en meer ook een no-go situatie. Er gaat normaal geen vertrouwelijke informatie van de klant naar de Belastingdienst, dan na (soms stilzwijgende) toestemming. Daarnaast houdt het HT kantoor zijn rechten om bijvoorbeeld adviezen niet te overleggen (behalve uiteraard bij fraude), maar dat niet alleen. Weten we op voorhand dat de Belastingdienst het wel eens niet met een standpunt van ons eens zou kunnen zijn (en dat komt ook voor bij de kleinere ondernemingen), dan leggen we het binnen de eigen (koepelorganisatie)adviesgroep en (collegae) HT kantoren voor. Bij RB en SRA ga je dan bijvoorbeeld naar de vakspecialisten. Soms ook heeft een ander kantoor al een antwoord. Is dat niet zo, dan legt het HT kantoor het aan de Belastingdienst voor. De Belastingdienst op zijn beurt heeft zich verplicht zo snel mogelijk antwoord te geven (binnen een paar dagen is het antwoord er soms al, maar het kan bij complexe zaken wellicht toch nog maanden duren) en worden we het niet eens, dan kan de aangifte niet onder HT ingeleverd worden, en gaan we het discussiepunt op de oude manier “uitvechten”, dus via bezwaar en eventueel de rechter. De HT klant blijft dan wel HT klant maar deze aangifte is dan geen HT aangifte en wordt apart gelabeld. We zijn het dan er over eens dat we het niet eens zijn.


Het vertelt nog niets over het maximale eruit halen: De praktijk van de werkschema’s heeft echter juist aangetoond dat zonder de schema’s nog wel eens wat vergeten wordt. Correct toepassen van de schema’s zorgt ervoor dat de kans daarop veel minder is, vooropgesteld dat u zich correct opstelt en niet begint te snelvinken (u weet wel wat ik bedoel). En ja, wat is het maximale er uithalen? Soms kunnen we dieper in een zaak gaan met de kans, dat er inderdaad wat meer uitkomt, maar zeker is dan wel dat we de klant deze kosten in rekening brengen en onze kosten moeten gewoon op voorhand niet al hoger zijn dan de verwachte extra belastingvermindering. Het geeft de klant wellicht een goed gevoel (en ons wellicht ook, want het genereert meer omzet), maar laten we elkaar niet voor de gek houden: Leuke en simpele trucjes om minder te betalen zijn normaal allemaal al bedacht en als ze niet door ons worden toegepast zou het kostenaspect van ons wel eens de reden kunnen zijn om niet dieper te graven. Onze en uw klanten zijn over het algemeen geen grote bedrijven.  

Ook bij Horizontaal Toezicht wordt er gecontroleerd.


Meedoen aan Horizontaal Toezicht betekent praktisch: geen controle voor de klant en dat is inderdaad de basis, maar de Belastingdienst wil niet blind zijn in hun vertrouwen. Wij als adviseurs zullen niet direct het belang van de klant voor het algemeen belang zetten, maar als we in het geheel niet werden gecontroleerd, dan zou dat bij u en mij geen verschil maken, maar er zijn adviseurs... Daarom zal de Belastingdienst uit bijvoorbeeld een landelijke controle of een WTP (waarneming ter plaatse) nog wel eens contact kunnen opnemen met u (uitzondering). Het belangrijkste is echter metatoezicht: de controle bij u als HT-kantoor.

Metatoezicht is de controle die bij het HT-kantoor plaats vindt en met name controleert of de adviseur, het HT-kantoor dus, de processen goed heeft ingericht. Om dit te bereiken wordt aangesloten bij het huidige systeem van de willekeurige landelijke steekproef. In feite wordt derhalve één belastingplichtige uitgekozen en deze wordt volledig gecontroleerd op en bij het HT-kantoor. De Belastingdienst heeft voorlopig vastgelegd bij maximaal 1% van alle aangiften dit metatoezicht uit te voeren. Metatoezicht zal daarbij zo snel mogelijk na de aangifte worden aangekondigd. Men streeft daarbij naar vier weken en koepelorganisaties dringen erop aan dat de Belastingdienst zich hier ook op gaat vastleggen. Feitelijk zou dan immers de aangifte definitief zijn. Het is ook de bedoeling dan direct een definitieve aanslag op te leggen, maar dat is software-matig bij de Belastingdienst op dit moment nog niet mogelijk (juli 2011 en sindsdien nog steeds niet verbeterd). In de praktijk heeft het metatoezicht veel weg van een normale controle met wat aanpassingen.


In het kader van herkwalificatie worden leden van NOAB (en SRA) ook al gecontroleerd, maar dat is niet alleen vanwege Horizontaal Toezicht. Bij met name NOAB wordt bij HT-kantoren extra gekeken naar de gevolgde processen. In de praktijk zal het een verdubbeling van de herkwalificatie in tijd geven. Bij RB was er geen periodieke herkwalificatie. Voor deelnemers aan het HT convenant RB komt deze uiteraard wel. Alle convenanten worden identiek behandeld.


De Belastingdienst gaat in ieder geval voorlopig niet de interne controle’s als branche-vergelijkingen meer toepassen op HT-aangiften. Wel wordt er nog steeds gekeken naar onmogelijkheden als bijvoorbeeld zelfstandigenaftrek bij iemand in loondienst e.d. Verder zou het zo moeten zijn dat HT-aangiften anders door de geautomatiseerde systemen van de Belastingdienst gaan, zodat aangiften veel sneller kunnen worden verricht en de meeste automatische controle’s niet meer worden verricht.  In de praktijk hebben we het nog niet mogen constateren (december 2020).


In de praktijk kan het nog wel gebeuren dat bij het metatoezicht wordt geconstateerd dat, hoewel de handelwijze van het HT kantoor en uiteraard ook de HT-klant te goeder trouw is, er toch een fout is gemaakt. Dit zal dan zeker komen door een verkeerde interpretatie van een bepaald onderdeel uit de werkprocessen of het ontbreken ervan in de werkprocessen. Dan vindt er correctie plaats naar de HT-klant, waarbij wij vinden dat de omvang wel mee zou moeten spelen (een controletolerantie is gewenst). Het zal in ieder geval in basis wel zonder boete zijn. Er is immers bij de HT-klant in basis een afwezigheid van alle schuld (AVAS). Als het verschil niet materieel is, zal zeker geen boete behoren te worden opgelegd.


Een ander probleem waar u mee te maken krijgt zijn de kosten. Een boekenonderzoek berekent u nu door, maar met metatoezicht is het weliswaar koppelbaar aan een bepaalde klant, maar controle is bij u op kantoor en het aantal controle’s is zodanig laag dat de kosten verdeeld zouden moeten worden over het totaal. Daarnaast heeft het HT-kantoor meer contact met de Belastingdienst wat ook niet altijd klantgericht is (jaarlijkse evaluatie bijvoorbeeld). Een kleine aanpassing van uw tarief (1% lijkt ruim voldoende) ondervangt dit probleem wel, maar het moet niet vergeten worden.


Vergeet ook niet dat u in de beginfase veel extra tijd moet besteden aan systemen en overleg. Daar staat tegenover dat u in vergelijking met collegae een aantoonbare kwaliteit kan leveren en omdat de “angst” voor een belastingcontrole bij de meeste ondernemers groot is (ook al is daar eigenlijk geen reden voor) is juist nu ook de mogelijkheid geschapen om uw onderneming te promoten, zowel bij bestaande als nieuwe klanten. Vooral nu er nog relatief weinig administratie- en accountantskantoren meedoen is het vrij gemakkelijk u te onderscheiden. Voor de meeste van u is het krijgen van nieuwe klanten natuurlijk al niet een groot probleem (integendeel soms), maar dit maakt het wel gemakkelijker. Uw kwaliteit is min of meer bewezen.

Die controle bij Horizontaal Toezicht, hoe zit dat?

Horizontaal Toezicht toepassen betekent


In het MKB is Horizontaal Toezicht nog een redelijk nieuw fenomeen, maar februari 2016 waren er al meer dan 350 fiscale dienstverleners en ruim meer dan 100.000 ondernemers actief met HT. Sinds medio 2009 zijn de convenanten van NOAB en SRA definitief. Register Belastingadviseurs (RB), Kwaliteitscentrum Accountancy Nederland (KAN: opgericht door  Fiscount en Auxilium Adviesgroep) en Extendum volgden in 2011. NOVAK is nog gevolgd in 2012.


De Belastingdienst hoopte in 2014 meer dan een derde van alle aangiften onder HT (Horizontaal Toezicht) te verwerken. Dat is niet gelukt en is overigens ook niet langer een streven. Horizontaal Toezicht behoort nu wel tot de standaard omgangsvormen. Over juist Horizontaal Toezicht in het MKB via de fiscaal dienstverlener is nog wel enige discussie, maar het lijkt erop dat het ook in het MKB zal blijven bestaan.       


BoekMeester richt zich ten aanzien van HT op de kleinere fiscale dienstverleners (maximaal ca. 15 medewerkers). HT steunt meestal sterk op gestandaardiseerde processen en daarvoor zijn intussen al een aantal software oplossingen, ook met HT. Wij bieden een “simpele” oplossing onder EXCEL om de processen bij samenstellen jaarrekening en fiscale aangiften (IB/VpB) inzichtelijk en werkbaar te maken. In basis zijn deze oplossingen nergens aan gekoppeld, maar het is niet alleen software. Uw organisatie zal mogelijk ook moeten worden aangepast!


BoekMeester helpt als u, als adviseur, wilt mee doen en ook aangiften wilt insturen onder Horizontaal Toezicht. Dit kan op verschillende manieren. Een gesprek is meestal het begin. Met name ons controleblad kan u ook goed van dienst zijn als u wel kwaliteit wilt verbeteren, maar niet aangiften wilt insturen via HT. Neem contact op met Tiede of stuur een email.HT is een redelijk nieuwe vorm van toezicht op de juistheid van fiscale aangiften door ondernemers, welke uitgaat van voldoende kwaliteit en kennis bij de belastingplichtige ondernemer en/of de fiscale dienstverlener. Een fiscaal dienstverlener is een belastingadviseur, boekhouder of accountant. Aan de ondernemer en/of fiscale dienstverlener worden voor toepassing van HT wel eisen gesteld om de kwaliteit en kennis te kunnen leveren en te kunnen aantonen, maar laat het voor wat betreft de fiscaal dienstverlener in basis over aan de koepelorganisaties om dit aan te tonen. HT gaat uit van het vertrouwen dat partijen bereid zijn tot een eerlijke en open relatie en derhalve wordt eventueel vooraf overleg gepleegd om te komen tot een aanvaardbare aangifte voor alle partijen. Achteraf vindt alleen nog steekproefsgewijs controle plaats. Er wordt niet zoveel meer over geschreven, maar verdwenen is het zeker niet.


In het kader van HT heeft de Belastingdienst voor het MKB convenanten afgesloten met een aantal koepelorganisaties, zoals NOAB, RB en SRA, voor de fiscale aangiften van ondernemers, als inkomsten-, loon-, vennootschap- en omzetbelasting. Doel van de HT-convenanten is door samenwerking van ondernemer, fiscaal dienstverlener en de Belastingdienst extra kwaliteit toe te voegen aan in te dienen aangiften, waardoor de binnen het convenant ingediende aangiften zonder nadere beoordeling leiden tot aanslagen volgens het principe “aangifte is aanslag”. Dat er bij de uitvoering van deze doelstelling wat mitsen en maren komen en dat we u kunnen helpten, leest u onderstaand.

Horizontaal Toezicht gaat uit van vertrouwen


Bij HT gaat de verantwoordelijkheid meer naar de adviseur.

De Belastingdienst houdt, meer op de achtergrond, wel controle.

Uitgangspunt is in eerste- en tweede instantie echter vertrouwen:


- Vertrouwen dat de adviseur zich aan de fiscale regels houdt en goed koopmansgebruik toepast;

- Vertrouwen dat de klant (ondernemer) geen gegevens achter zal houden en alles zal vertellen wat er te vertellen is;

- Vertrouwen dat de Belastingdienst sneller en overeenkomstig aangifte afhandelt;

- Vertrouwen dat de Belastingdienst in principe geen normale controle meer bij de klant (belastingplichtige) zal uitvoeren.


Kortom de gehele keten zal elkaar vertrouwen en dat kan alleen als ALLE deelnemers integer handelen.


Vertrouwen is het tegengestelde van wantrouwen. Wantrouwen betekent controleren, wat dan automatisch zou moeten betekenen, dat bij vertrouwen geen controle hoort. Helemaal geen controle voelt bij een integer persoon niet lekker. Andersom: alle handelingen opnieuw controleren is dubbel werk en heel duidelijk toch wantrouwen. Echt integer handelen betekent derhalve dan ook dat er toch een vorm van toezicht moet zijn en zo ontstaan dan bij Horizontaal Toezicht gestandaardiseerde werkwijzen, checklisten en controle-rapporten.


Het gaat niet allemaal zomaar, dat is zeker. De klant, de adviseur en de Belastingdienst worden geconfronteerd met andere vragen en meer openheid over en weer. Naar de adviseur wordt en werd -of het dat nu wil of niet- al jaren meer verantwoordelijkheid toegeschoven. (lees WWFT en 4e tranche AWB). De goede adviseurs (en daar rekenen we ons onder) juichen dit toe. We willen graag staan voor ons werk en zijn er zelfs trots op. Geef ons die verantwoordelijkheid maar.


Goede dossiervorming is al jaren van belang om aansprakelijkheid te voorkomen en goede dossiervorming is ook van heel groot belang bij Horizontaal Toezicht.  Gaat het de klant nog wat te ver, dan is deelname ook bij een HT-kantoor niet noodzakelijk. Is de klant al wel HT-deelnemer en er is een verschil van mening (een potentieel verschil van mening moet vooraf aan de Belastingdienst voorgelegd worden) dan kan ook besloten worden om de aangifte niet onder HT in te leveren, terwijl de klant toch HT-deelnemer blijft.


Voor de adviseur en zijn klant is deelname aan HT een bewijs naar de buitenwereld dat ze integer handelen en hun zaken voor elkaar hebben (kwaliteit). De klant krijgt als extra voordeel, directe zekerheid over de fiscale aanslag, (normaal geen controle meer, maar er zijn uitzonderingen) en ook dat zijn gekozen adviseur een goede keuze is (kwaliteit moet immers aanwezig zijn).

Wat is Horizontaal Toezicht met een FD convenant?

Wat is Horizontaal Toezicht (HT)?

Horizontaal Toezicht? Ook iets voor u?

HT

Is het wat voor uw bedrijf?


Wij kunnen u helpen. Er is ondersteunende software op meerdere gebied. Vaak kan uw bestaande software wel worden uitgebreid. Is dat niet of wilt u het juist niet gekoppeld dan hebben we Excel werkbladen, die u van dienst kunnen zijn. Het begint echter zoals ook al eerder hierboven opgemerkt met uw attitude en de attitude van het bedrijf.


We hebben een Excel werkblad (uitgebreid) wat u een werkschema geeft voor de jaarrapportage (jaarrekening en fiscale aangifte). Daarnaast hebben we een werkblad wat alles nog eens naloopt (controleblad). Dit is complementair maar ook als stand alone te gebruiken.


Neem in het voorkomende geval eens contact op.