wpa1d6b5e0.png
wpe912e197.png wp26806427.png van boekhouder naar wp53314443.png wp041ce5e2.png wp94f9331f.png wp1894f61b.png wpb49e4326.png

BoekMeester © 2009/2020. Alle rechten voorbehouden.

wp06141f52.png Mail: info@boekmeester.nl

Ontworpen door/voor BoekMeester.

wp517669ab.png


En dan toch nog plotseling komt er op 22 september jl. een wetsvoorstel waarin de VAR (Verklaring ArbeidsRelatie) wordt vervangen door de BGL, Beschikking Geen Loonheffing, tezamen met een toelichting en het deels genegeerde advies van de Raad van State van 26 juni van dit jaar.


Plotseling, schreef ik, omdat ik in de veronderstelling was dat er ook nog overleg met een aantal beroeps- en branche-organisaties zou plaats vinden ondermeer op 10 september jl. Dit was niet doorgegaan omdat de wetgeving nog niet voldoende gereed was om door te spreken. Nu ligt het voorstel al bij de Tweede Kamer. Vanwaar die haast? Waarom geen consultatie meer? Nu de stukken doorlezende, vraag ik me met de Raad van State af waarom niet even gewacht is op de uitslag van het onderzoek door IBO ZZP. Deze afkorting staat voor Interdepartementaal BeleidsOnderzoek naar zzp’ers, wat een zeer breedschalig onderzoek zou moeten worden om met name inventarisatie en beleidsopties te geven voor publieke discussie over de inkomens- en vermogensposities van deze groep, hun positie op de arbeidsmarkt, de voor- en nadelen van hun fiscale behandeling, de verhouding tot andere groepen werkenden en de aansluiting van het stelsel van sociale voorzieningen en verzekeringen.

Naar de mening van deze regering zal er hoe dan ook een verschil blijven tussen werknemer en zelfstandige en dit zal ook in de wet verankerd blijven, en zal de Belastingdienst in de handhavingspraktijk ook het onderscheid moeten toepassen en omdat dit wetsvoorstel nu juist verbeteringen bevat voor deze handhavingspraktijk loopt men vooruit op de uitslag van de IBO ZZP.


De genoemde verbeteringen in dit voorstel ten opzichte van de huidige VAR wetgeving moeten volgens dit kabinet gezocht worden in een betere verdeling van de verantwoordelijkheden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer (Men noemt het “in balans”) en de Belastingdienst krijgt zo meer mogelijkheden voor handhaving.


Omdat nu juist de handhaving vooral gaat plaats vinden bij de opdrachtgevers en deze ook mede, lees vooral, verantwoordelijk worden gesteld bij het niet juist toepassen van de regels, ben ik voorzichtig -in tegenstelling tot heel veel organisaties- voorstander van deze BGL. Maar ik zie wat problemen en de vragen en stellingen, waarover later meer, zullen beter opgesteld moeten worden, anders wordt deze BGL een fiasco en kan er zelfs wel een grote crisis uitbreken onder de dan werkloze ZZP’ers.


De nieuwe aanvraag dient te geschieden door de opdrachtnemer. Zij/hij vult een webmodule in, na ingelogd te zijn met haar/zijn DigiD. De webmodule geeft een aantal vragen waarop men kan antwoorden. De vragen zijn interactief, oftewel al naar gelang het antwoord ontstaat een nieuwe vraag, die anders kan zijn, als het antwoord anders was. Direct na het invullen wordt dan aangegeven of er een BGL kan worden afgegeven of niet. Op dat moment kan de opdrachtnemer deze BGL dan aanvragen en zal deze per post (of digitaal, dat is mij niet duidelijk) worden ontvangen. Op deze BGL staan een aantal stellingen (blijkbaar met een maximum van tien), voortkomende uit de vragen en de gegeven antwoorden. Deze BGL dient overlegd te worden bij de opdrachtgever, die dan moet controleren of alle stellingen overeenkomen met hetgeen is afgesproken met de opdrachtnemer. Een kopie van de ID en van deze BGL moet worden bewaard door de opdrachtgever. Als de stellingen niet kloppen met de werkelijkheid loopt de opdrachtgever een risico als toch met de opdrachtnemer in zee wordt gegaan. Kloppen de stellingen wel dan is de opdrachtgever net als nu bij de VAR WUO volledig gevrijwaard. De opdrachtnemer is echter ook als de stellingen volledig kloppen en van toepassing zijn op de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer nog steeds niet volledig gevrijwaard. Naar de tekst van de staatssecretaris kan er dan toch nog een dienstverband worden geconstateerd door de Belastingdienst. Als de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer niet geheel klopt met de stellingen dan zal de opdrachtgever de opdrachtnemer moeten verzoeken om een andere BGL, waarop dan wel de goede stellingen staan. Eventueel kan de opdrachtgever de Belastingdienst verzoeken om vooroverleg over de uitleg van een bepaalde stelling of stellingen. Er wordt in dit verband ook de mogelijkheid geboden om alle gedoe met BGL’s helemaal te vergeten: de opdrachtgever kan met de Belastingdienst een afspraak maken voor de relatie met al zijn opdrachtnemers, voorzover deze allemaal onder dezelfde condities, voorwaarden en omstandigheden dezelfde werkzaamheden verrichten. Het invullen van de webmodule zal maximaal 20 minuten vragen en meerdere aanvragen zijn mogelijk voor verschillende werkzaamheden of werken onder verschillende condities. Het zou dan zo moeten zijn dat reeds ingevulde gegevens welke niet wijzigen weer beschikbaar zijn bij een volgende aanvraag.


De nieuwe vragen zijn niet in het wetsvoorstel benoemd en ook de op de BGL vermelde mogelijke stellingen zijn niet benoemd, al vinden we daar in de toelichting wel wat voorbeelden van waar ik later op in ga. Gezien deze (beperkte) stellingen, lees antwoorden, zullen de vragen niet veel afwijken van de vragen die nu al op de VAR aanvraag vermeld staan.  De vragen welke bedacht zijn door een brede groep deskundigen, waaronder twee wetenschappers en medewerkers van de Ministeries van Economische Zaken, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Financiën en uiteraard de Belastingdienst (waaronder, suggereert meer deskundigen, wie?) moeten alles omvatten en naar de laatste stand van wet en regelgeving, inclusief de laatste jurisprudentie, zijn opgesteld. Als er een wijziging komt in regelgeving inclusief jurisprudentie dan zal dit in de vragen worden verwerkt. Zo moet door het invullen automatisch het verschil tussen een fictieve dienstbetrekking en ondernemerschap worden onderkend en zal alleen voor de ondernemer een BGL kunnen worden afgegeven.

De praktijk zal straks uitwijzen of deze voorstellen ook het beoogde effect: meer verantwoordelijkheid bij de opdrachtgever en gemakkelijker handhaving voor de Belastingdienst, zullen hebben.


De problemen die ik voorzie zijn de volgende:

1. Het lijkt dat de ondernemer/ZZP’er alleen kan inloggen met zijn DigiD en/of zijn pagina bij de Belastingdienst. De DigiD is bedoeld voor particulieren. Voor ondernemers geldt dan E-herkenning maar die digitale handtekening is nog maar in de pilot fase. Er is geen machtigingsmogelijkheid voorzien. Bij DigiD is dat in het geheel ook niet wettelijk mogelijk. De praktijk is nu echter dat vele VAR aanvragen tezamen of geheel door de adviseur worden ingevuld (waarna de ondernemer een handtekening zet en opstuurt);

2. Omdat de vragen blijkbaar op grond van gewijzigde wet- en regelgeving kunnen wijzigen zou het logisch zijn dat er een automatische wijziging van de BGL volgt of op zijn minst een waarschuwing. Dit lijkt niet ingebouwd;

3. Om achteraf exact te kunnen weten wat voor vragen en welke weg er interactief is gevolgd, zou de mogelijkheid van een afdruk (print) zeer gewenst zijn. Het lijkt dat deze niet automatisch gaat komen;

4. Aan de vragen en stellingen zal een zo breed mogelijke bekendheid worden gegeven “om de compliance te bevorderen” Ik neem aan dat er dan in gewoon taalgebruik (compliance?) bij elke vraag wordt vermeld wat de vraag voorstelt en wat de gevolgen zullen zijn bij de stellingen. Dit onderdeel is bij het invullen maar ook later in het overleg met de opdrachtgever cruciaal. De nu vermelde stellingen in de toelichting beloven niet veel goeds. Onderstaand en apart vermeld, zal ik per nu gemelde voorbeeld stelling vermelden wat ik er fout aan vindt. Gezien de voorbeeld stellingen ben ik zeer nieuwsgierig naar de vragen en alle stellingen en naar hun uitleg, wat dan vermoedelijk ergens op een internet site zal staan. Wordt die uitleg dan ook weer steeds geupdate? Hoe kan je dan aantonen later, dat je op het moment van invullen wel de uitleg hebt gevolgd? De bewijslast, zoals ook al bij punt 3 vermeld, wordt zo niet gemakkelijk;

5. Grotere bedrijven zullen kiezen voor vooroverleg en een vaste afspraak maken met de Belastingdienst. Van deze afspraak zal de opdrachtnemer dan op de hoogte moeten zijn. In de meeste gevallen kan zij/hij zich dan de aanvraag BGL besparen. Dit lijkt niet vorm gegeven;

6. De BGL is ook de vervanger van de VAR DGA. In een dergelijke situatie is de DGA de werknemer van zijn eigen BV. De BGL zal dan op naam staan van de BV (?!). De BV is echter niet de arbeidverrichter, maar wel de opdrachtnemer. Dit luistert dan weer nauw in de soort stellingen die gemeld worden. Bovendien kan een Beschikking Geen Loonheffing al snel tot de gedachte leiden dat er dan ook geen loonheffing in de eigen BV behoeft te worden ingehouden;

7. Het is niet ondenkbeeldig dat het voor veel ZZP’ers straks niet meer mogelijk is om de vragen juist te beantwoorden, zodanig dat er toch een BGL uit zal komen. Hoewel ik de vragen niet weet, maar gezien de stellingen wordt er te weinig detailverschil gegeven waardoor het gehele pakket geldt of juist niet. Als voorbeeld noem ik de stelling “Uw opdrachtnemer zorgt voor gereedschappen, hulpmiddelen en materialen”. In het voorbeeld gaat het over een loodgieter. Deze kan wellicht wel zijn eigen gereedschappen gebruiken, maar zal de levering van bijvoorbeeld die toiletpot (materiaal) over laten aan de opdrachtgever en zal gebruik maken van de bouwlift (hulpmiddel) van de opdrachtgever. Hoe beantwoord je de vraag dan? Wat gebeurt er als de loodgieter bijvoorbeeld gedwongen wordt om mee te rijden (hulpmiddel?) met andere ZZP’ers om het aantal transportmiddelen bij de bouw zo laag mogelijk te houden of nu juist wel met medeneming van andere ZZP’ers?

8. Opdrachtgevers hebben nu geen aansprakelijkheid als er een VAR WUO of VAR DGA wordt overlegd. Bij de BGL zal de opdrachtgever een BGL willen waarvan alle stellingen juist zijn en anders maar geen ZZP’er. Met onjuist invullen van de VAR kon je een VAR WUO verkrijgen. Het zal nu met de stellingen veel moeilijker worden om onjuist in te vullen, want dan zal de stelling ook anders zijn. In het gemelde voorbeeld van de loodgieter zal geen enkele andere loodgieter of bouwondernemer, beide zijnde potentiële opdrachtgevers, de ZZP’er aan het werk zetten. De stellingen zullen immers niet kloppen (bijvoorbeeld uren, vervanging, materiaal, hulpmiddelen, gereedschappen) en dus loopt de opdrachtgever een in haar ogen ongewenst risico. Het zou me niet verbazen bij ongewijzigde stellingen dat deze situatie zich, en ruim boven de 50% van de gevallen, zal voordoen.


De vragen die ik nog heb zijn:


A. Noem eens een voorbeeld waarbij de Belastingdienst, na juiste invulling van de webmodule, ook achteraf bekeken, en een BGL die met zijn stellingen overeenkomt met de praktische situatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, toch nog tot een oordeel kan komen dat er een dienstverband is. Dit zou voor de opdrachtgever geen gevolgen hebben, maar dus wel voor de opdrachtnemer? En hoe wordt dit in de praktijk dan uitgevoerd (alsnog correctie? Bij wie dan? Boeten? Rente?).

B. Komen afspraken met grotere bedrijven ook automatisch beschikbaar voor opdrachtnemers? Ze hoeven dan immers geen BGL aan te vragen.

C. Komt er een stelling om de mogelijkheid van een detacheerder of ander intermediair (onderaannemer?) mogelijk te maken? Nu staat er bij de stellingen dat er rechtstreeks een overeenkomst met de opdrachtnemer wordt gesloten, waarbij de opdrachtnemer degene is die fysiek het werk doet (toch?). Als die stelling er niet is, betekent dat dan dat er geen detachering meer mogelijk is?


De stellingen roepen vragen op en zijn zonder verdere toelichting vaak voor meerdere uitleg vatbaar. Er worden in het voorbeeld in de memorie van toelichting bij het wetsontwerp negen stellingen genoemd, waarbij de opdrachtnemer een loodgieter is die blijkbaar op een aantal vragen heeft geantwoord te weten:


Hij maakt gebruik van eigen gereedschap en materiaal

Hij kan zich vrij laten vervangen

Hij deelt zijn eigen werktijden in

Hij krijgt niet doorbetaald bij ziekte of verlof

Hij sluit zelf zijn overeenkomsten af met zijn opdrachtgevers

Geen der opdrachtgevers is een werkgever geweest althans niet de laatste zes maanden

Hij moet het werk overdoen als het werk niet goed is geweest en krijgt daar dan niet voor betaald

Hij heeft een Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Hij zal verder ingeschreven bij het handelsregister staan, want naar de wet gekeken moeten die gegevens ook bij de webmodule worden ingevuld.


Stelling 1:

Uw opdrachtnemer zorgt zelf voor gereedschappen, hulpmiddelen en materialen.

Zoals hierboven bij 8 aangegeven lijkt dit een stelling van alles of niets, terwijl er nu juist een breed scala aan mogelijkheden achter zit en de begrippen gereedschappen, hulpmiddelen en materialen ook nog onvoldoende zijn gedefinieerd en voldoen zonder toelichting al niet aan de zelf opgelegde regel in de toelichting van “eenvoudig te controleren stellingen die op één A4-tje passen” (bijlage memorie van toelichting onder 4).

Gereedschappen kan van enig handgereedschap tot bijvoorbeeld een volledig operationele verhoogde en verlengde bedrijfsbus met in en aangebouwde inventaris zijn. Bij materialen roept de vraag zich op of hier materieel (lees inventaris) is bedoeld of toch materiaal om te verwerken, zoals bijvoorbeeld een badkuip. Bij hulpmiddelen kan alles bedacht worden. En dan is de mogelijkheid van deels wel en deels niet nog niet benoemd. Staat deze stelling er ook als er niets wordt meegenomen? Wellicht kan deze stelling gewijzigd worden in:

Uw opdrachtnemer heeft voldoende eigen gereedschappen en hulpmiddelen behorende bij zijn beroep en zal deze aanwenden voorzover dit tot de opdracht behoort en door opdrachtgever gewenst wordt geacht.

Stelling 2:

De opdrachtnemer kan de werkzaamheden zonder uw toestemming door iemand anders laten uitvoeren.

De meeste zzp’ers worden uitgekozen vanwege hun specifieke kennis en/of vaardigheid. Natuurlijk moeten ze bij ziekte of iets dergelijks een vervanger zoeken maar dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever gaan. De opdrachtgever wil niet zomaar iemand hebben. Wellicht kon hier nog zoiets staan als:

Uw opdrachtnemer kan na overleg de werkzaamheden onder zijn verantwoordelijkheid door een ander laten uitvoeren.

Stelling 3:

Uw opdrachtnemer kan zelf de werktijden bepalen en hoeft zich ook niet te houden aan bloktijden.

Dit gaat op meerdere plekken mis, maar direct al met een omschrijving als bloktijden. Vermoedelijk wordt met een bloktijd bedoeld dat de bouwplaats (we hebben het over een loodgieter immers) gedurende bepaalde tijden geblokkeerd is, gewoon omdat dan de hekken dicht en op slot zitten en er dan beveiliging of honden rondlopen bijvoorbeeld (!!?). Dat de opdrachtnemer zich daar niet aan hoeft te houden lijkt me in sommige gevallen levensgevaarlijk, maar ook als we die bloktijden (altijd al vreemd als mijn spelcontroleprogramma een rood lijntje onder het woord vermeldt...) even niet meetellen zal de opdrachtgever juist wel willen dat ongeveer dezelfde werktijden worden aangehouden, gewoon uit praktisch oogpunt en zaken moeten op een bepaalde tijd vaak klaar, dus zal er een strak schema zijn en is er weinig inbreng op dit vlak. Wellicht zou hier iets kunnen staan als:

Uw opdrachtnemer is in basis vrij zijn eigen tijd in te delen, maar heeft zich uiteraard te houden aan reguliere werktijden bij u en dient rekening te houden met de eventuele einddatum. Waar nodig zal er overleg zijn over de exacte momenten van aanwezig zijn.

Stelling 4:

Als uw opdrachtnemer ziek is, betaalt u niets door, u reserveert niets en u geeft geen toeslag voor ziektedagen.

Op zich is deze stelling duidelijk, maar dan moet deze tekst ook weer niet te letterlijk genomen worden. Immers de intussen gezonden factuur voor wel verrichte werkzaamheden mag toch wel gedurende die ziekteperiode betaald worden en in de afgesproken prijs zat toch wel een toeslag voor een eventuele ziekte?

Wellicht zou hier iets kunnen staan als:

Als uw opdrachtnemer ziek is, zal hij zorgen, in overleg met u en na verzoek, voor vervanging. De kosten van de ziekte en vervanging zijn uiteraard voor eigen rekening van opdrachtnemer.

Stelling 5:

Als uw opdrachtgever vrij neemt, betaalt u niets door, u reserveert niets en u geeft geen toeslag voor vakantiedagen.

Deels geldt hier dezelfde reden om het hier niet mee eens te zijn als bij stelling 4. Daarnaast is de omschrijving “vrij nemen” een typische omschrijving van werkgever/werknemer. De opdrachtnemer zal om een bepaalde reden niet aanwezig zijn. Dat kan zijn voor privé doeleinden, maar uiteraard ook vanwege een separaat lopende andere opdrachtgever, wat vooral bij een loodgieter nog wel eens voorkomt. Wellicht zou hier iets kunnen staan als:

Als uw opdrachtnemer op enig moment niet aanwezig kan zijn, zal deze tijd niet vergoed worden door u.

Stelling 6:

U sluit rechtstreeks een overeenkomst met uw opdrachtnemer.

Deze stelling sluit uit door het woordje rechtstreeks dat er een detacheringsbedrijf of iets dergelijks tussen wordt geplaatst. Dit komt in de praktijk knap veel voor. In het voorbeeld is sprake van een loodgieter. Deze werken regelmatig in onderaanneming voor andere loodgieters of er zit gewoon nog een aannemer tussen voordat het bij de hoofdaannemer komt. Hier wordt ook onvoldoende rekening gehouden met de WKA, de Wet Keten Aansprakelijkheid waarmee een loodgieter op de bouwplaats te maken krijgt. Immers de hoofdaannemer is verantwoordelijk voor de gehele keten voor wat betreft afdracht van omzetbelasting en loonheffingen. Hoe moet dat nu met die ZZP’er en helemaal als daar een bedrijf tussen zit welke naast personeel ook werkt met ZZP’ers? Wellicht moest deze stelling maar niet worden opgenomen.

Stelling 7:

Uw opdrachtnemer heeft in de afgelopen 6 maanden geen soortgelijk werk bij u in loondienst gedaan.

Dit is wellicht de meest duidelijke stelling van allemaal. Dit kan iedereen begrijpen en kan voorkomen dat personeel gedwongen wordt ZZP’er te worden. Wellicht is de periode nog wat te kort zelfs.

Wellicht kan deze stelling wel blijven bestaan.

Stelling 8:

Als het werk niet voldoet aan de opdrachtovereenkomst, moet uw opdrachtnemer dat werk gratis aanpassen of opnieuw doen.

De meeste opdrachtovereenkomsten geven alleen een inspanningsverplichting. Juist bij uitzondering is er sprake van aangenomen werk, zoals hier wordt verondersteld. In de bouw is het natuurlijk een beter bekend begrip en juist de loodgieter werkt in de bouwsector. Toch zal bij een solitair werkende loodgieter niet snel aangenomen werk plaats vinden, althans niet op een bouwwerk van enige omvang. Het woord gratis kan beter vervangen worden door zonder vergoeding. Wellicht zou hier iets kunnen staan als:

Als uw opdrachtnemer het werk heeft aangenomen, dan zal deze bij een eventueel geconstateerde gebrek dit voor eigen rekening en risico herstellen of laten herstellen.

Stelling 9:

Uw opdrachtnemer is aansprakelijk voor de schade die hij veroorzaakt bij normale uitoefening van de werkzaamheden.

Als werkzaamheden normaal worden uitgevoerd dan zal er toch geen schade ontstaan. Waarschijnlijk, maar hier moet ik dus gokken en daarmee voldoet de stelling al weer niet aan het eenvoudigheidscriterium, wordt hier van buiten komende onheil voortkomende uit de eigen werkzaamheden bedoelt. Dat soort zaken vallen normaal onder de Constructie All Risks (CAR) verzekering bij een bouwproject of vallen onder de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering of Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven en dan is er iets fout gegaan, bijvoorbeeld gedachtenloos is een gasleiding aangesloten op de waterleiding. Meestal wordt de CAR verzekering afgesloten door de hoofdaannemer en dekt deze ook de handelingen van alle onderaannemers en dus ook de Zzp'ers. Niet in alle gevallen zal dus de opdrachtnemer aansprakelijk gesteld worden. Sterker, verzekeringsmaatschappijen willen nooit dat de verzekerde zich op voorhand aansprakelijk verklaard. In dit geval is al gemeld dat er een Beroepsaansprakelijkheidsverzekering is, maar lang niet altijd is die er en kan in bepaalde gevallen zelfs niet worden afgesloten. Een Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven hoort er echter wel te zijn en daar kan de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering, als deze wel afgesloten kan worden, dan in worden meegenomen. Wellicht zou hier IN DIT GEVAL iets kunnen staan als:

Uw opdrachtnemer heeft een Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven met Beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.


Ik mis ook een paar stellingen.

De belangrijkste zaken bij een VAR aanvraag zijn het aantal opdrachtgevers en dat er maximaal 70% van de tijd bij één opdrachtgever mag worden gewerkt. Dit zijn meetbare zaken die ik nu in het geheel niet terug zie.  Ook andere zaken als hoeveel heeft de ondernemer geïnvesteerd in zijn bedrijf vind ik niet terug. Dit is voor een kenniswerker niet interessant, maar een eigenrijder met één auto en één opdrachtgever is nu nog zelfstandig als hij tenminste over een eigen vergunning en een eigen auto beschikt. En hoe zit het met vergunningen en overige zaken waaraan je een ondernemer herkent? Ik kom zo op een paar mogelijk extra stellingen:

A1. Uw opdrachtnemer werkt maximaal zeven maanden al dan niet aaneengesloten per jaar bij u en/of met u samenwerkende ondernemingen al dan niet onder dezelfde eigenaar. Of

A2 Uw opdrachtnemer werkt aan een vast project voor u. Zolang dit project niet klaar is blijft opdrachtnemer voor u of voor met u samenwerkende ondernemingen al dan niet onder dezelfde eigenaar, werkzaam met een maximum van drie jaren. Of

A3 Uw opdrachtnemer beschikt over eigen vergunningen en er is daarom geen beperking in tijdsduur van de overeenkomst.

B uw opdrachtnemer heeft meerdere opdrachtgevers waarvan u er één bent.

C uw opdrachtnemer maakt gebruik van inventaris, machines en/of transportmiddelen voor zijn eigen rekening en risico bij zijn werkzaamheden voor u, die in aanschaf minimaal een waarde vertegenwoordigen van € 10.000,-.

D. Uw opdrachtnemer werkt voornamelijk op een locatie die onder uw verantwoordelijkheid valt.

Bij A3 wordt ondermeer gedoeld op de eigenrijder die met een eigen NIWO vergunning in basis een volwaardig transportbedrijf is, maar om economisch goed te kunnen rijden, moet de eigen rijder zich wel voegen naar de planner van zijn opdrachtgever. Ik kan me ook voorstellen dat in het geval van de eigenrijder de stelling alleen maar het eerste deel van stelling A3 is en de tijd niet verder in andere stellingen terugkomt.

A2 is vooral voor de kenniswerker, maar er kan ook gedacht worden aan een interim directeur of iets dergelijks, maar ook aan een metselaar die enige jaren bezig is met één gebouw of één bouwproject.


Nee, eenvoudig is het niet geworden. Wellicht wel iets gemakkelijker. Zou het niet wenselijk zijn om wettelijk met een andere insteek te komen voor het begrip zelfstandig ondernemer? Dan zijn we weer bij het begin van dit verhaal en moeten we toch even wachten..


Tiede Boersma, september 2014


wpe29b8724.png BGL - Beschikking Geen Loonheffing Lijkt goed, maar uitvoering kan zorgen voor drama. Hiermee krijgt u een pdf bestand van deze pagina wat gemakkelijker en netter print. Delen via e-mail Delen via Facebook delen via twitter delen via LinkedIn